آموزش ذهنی

 • آموزش مهارت های خودیاری(ADL)
 • کمک تحصیلی دانش آموزان  
 • آموزش و مشاوره خانواده
 • بازی درمانی
 • رفتار درمانی
 • آموزش ذهنی مجازی

گفتار درمانی

 • اختلالات بلع و تغذیه ای 
 • آفازی بزرگسالان
 • لکنت زبان
 • اختلالات گفتاری و تلفظ 
 • اختلالات گفتار و زبان کودکان
 • مشاوره خانواده برای روانی گفتار
 • مشاوره و درمان اختلالات صدا
 • آموزش برقراری ارتباط با روش PECS - PRT - ABA
 • گفتار درمانی مجازی

کار درمانی

 • کار درمانی جسمی 
 • کار درمانی ذهنی
 • کار درمانی  حسی(SI)
 • بازتوانی دست
 • اتاق تاریک
 • ادراک بینایی
 • اختلالات نوشتاری
 • اختلالات یادگیری
 • آموزش مهارتهای اجتماعی
 • پراکسی و مدیریت رفتار
 • مشاوره کاردرمانی مجازی